معرفی شادرام


وقتی از بازی‌های جدی و بازی‌های درمانی صحبت می‌کنیم، منظور چیست؟

اغلب بعد از شنیدن کلمه بازی، اولین مفهومی که در ذهنمان روشن می‌شود سرگرمی است و حالا آوردن کلمه‌ی بازی همراه با واژه‌های سنگینی مثل درمان باعث ایجاد کمی تناقض می‌شود! ممکن است این سوال پیش بیاید که کدام کلمه در این ترکیب بار معنایی خود را از دست می‌دهد؟ جواب گزینه‌ی هیچکدام است!
بازی‌های درمانی و بازی‌های جدی، آن دسته از بازی‌هایی هستند که هدف اصلی‌شان آموزش، درمان و یا هردوی آن‌هاست اما در کنار این‌ها باعث سرگرمی و شادی هم می‌شوند! و این کاری است که ما در «شادرام» انجام می‌دهیم! تولید بازی های درمانی و بازی های جدی.

خانواده شادرامخانواده شادرام